LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
372010 Tone 604,023 98,989 703,012 7+0+3+0+1+2=13 CỬA LẺ 11:17 06-08-2021
372009 Katana 1,893,549 10,749 1,904,298 1+9+0+4+2+9+8=33 CỬA LẺ 11:16 06-08-2021
372008 Kunai 1,049,563 99,999 1,149,562 1+1+4+9+5+6+2=28 CỬA CHẴN 11:16 06-08-2021
372007 Shuriken 754,317 10,001 764,318 7+6+4+3+1+8=29 CỬA LẺ 11:16 06-08-2021
372006 Katana 1,765,338 99,976 1,865,314 1+8+6+5+3+1+4=28 CỬA CHẴN 11:14 06-08-2021
372005 Tone 951,180 53,530 1,004,710 1+0+0+4+7+1+0=13 CỬA LẺ 11:14 06-08-2021
372004 Kunai 853,336 50,000 903,336 9+0+3+3+3+6=24 CỬA CHẴN 11:14 06-08-2021
372003 World 553,813 89,748 643,561 6+4+3+5+6+1=25 CỬA LẺ 11:16 06-08-2021
372002 Katana 2,126,821 95,678 2,222,499 2+2+2+2+4+9+9=30 CỬA CHẴN 11:12 06-08-2021
372001 Tone 1,162,681 100,000 1,262,681 1+2+6+2+6+8+1=26 CỬA CHẴN 11:12 06-08-2021
372000 Kunai 795,162 100,000 895,162 8+9+5+1+6+2=31 CỬA LẺ 11:11 06-08-2021
371999 Katana 1,771,898 100,000 1,871,898 1+8+7+1+8+9+8=42 CỬA CHẴN 11:10 06-08-2021
371998 Tone 1,558,222 99,876 1,658,098 1+6+5+8+0+9+8=37 CỬA LẺ 11:10 06-08-2021
371997 Kunai 514,307 11,578 525,885 5+2+5+8+8+5=33 CỬA LẺ 11:09 06-08-2021
371996 World 338,255 51,007 389,262 3+8+9+2+6+2=30 CỬA CHẴN 11:11 06-08-2021
371995 Shuriken 356,540 100,000 456,540 4+5+6+5+4+0=24 CỬA CHẴN 11:14 06-08-2021
371994 Katana 2,183,149 10,181 2,193,330 2+1+9+3+3+3+0=21 CỬA LẺ 11:08 06-08-2021
371993 Tone 819,691 19,398 839,089 8+3+9+0+8+9=37 CỬA LẺ 11:08 06-08-2021
371992 Kunai 741,493 100,000 841,493 8+4+1+4+9+3=29 CỬA LẺ 11:07 06-08-2021
371991 World 461,556 53,837 515,393 5+1+5+3+9+3=26 CỬA CHẴN 11:07 06-08-2021