LỊCH SỬ PHIÊN CƯỢC

Tất cả
#ID Máy chủ Xu thắng Xu tham gia Tổng Kết quả cộng Kết quả TG K.Thúc Thao tác
446051 Shuriken 483,990 20,000 503,990 5+0+3+9+9+0=26 CỬA CHẴN 14:34 21-09-2021
446050 Kunai 443,627 99,997 543,624 5+4+3+6+2+4=24 CỬA CHẴN 14:34 21-09-2021
446049 Sanzu 67,320 20,000 87,320 8+7+3+2+0=20 CỬA CHẴN 14:34 21-09-2021
446048 Katana 567,955 99,991 667,946 6+6+7+9+4+6=38 CỬA CHẴN 14:32 21-09-2021
446047 Bokken 531,034 100,000 631,034 6+3+1+0+3+4=17 CỬA LẺ 14:32 21-09-2021
446046 Kunai 485,051 99,998 585,049 5+8+5+0+4+9=31 CỬA LẺ 14:32 21-09-2021
446045 Shuriken 558,429 100,000 658,429 6+5+8+4+2+9=34 CỬA CHẴN 14:32 21-09-2021
446044 Tone 352,053 100,000 452,053 4+5+2+0+5+3=19 CỬA LẺ 14:32 21-09-2021
446043 Katana 530,992 99,999 630,991 6+3+0+9+9+1=28 CỬA CHẴN 14:30 21-09-2021
446042 Bokken 690,623 99,999 790,622 7+9+0+6+2+2=26 CỬA CHẴN 14:30 21-09-2021
446041 Kunai 481,247 100,000 581,247 5+8+1+2+4+7=27 CỬA LẺ 14:29 21-09-2021
446040 Shuriken 682,422 99,926 782,348 7+8+2+3+4+8=32 CỬA CHẴN 14:29 21-09-2021
446039 Tone 321,926 15,119 337,045 3+3+7+0+4+5=22 CỬA CHẴN 14:29 21-09-2021
446038 Katana 729,187 44,444 773,631 7+7+3+6+3+1=27 CỬA LẺ 14:28 21-09-2021
446037 Kunai 655,177 100,000 755,177 7+5+5+1+7+7=32 CỬA CHẴN 14:27 21-09-2021
446036 Bokken 585,274 99,999 685,273 6+8+5+2+7+3=31 CỬA LẺ 14:27 21-09-2021
446035 Tone 187,140 10,000 197,140 1+9+7+1+4+0=22 CỬA CHẴN 14:27 21-09-2021
446034 Sanzu 65,265 17,112 82,377 8+2+3+7+7=27 CỬA LẺ 14:31 21-09-2021
446033 Shuriken 927,038 100,000 1,027,038 1+0+2+7+0+3+8=21 CỬA LẺ 14:27 21-09-2021
446032 Katana 755,841 99,992 855,833 8+5+5+8+3+3=32 CỬA CHẴN 14:26 21-09-2021